باسکول سنگی 500 کیلویی فروشگاهی

سایت باسکول سازان واگذار می شود.

شماره تلفن واگذاری سایت: 09059749031