باسکول ۶۰تنی دیجیتال پیش ساخته

سایت باسکول سازان واگذار می شود.

شماره تلفن واگذاری سایت: 09059749031