باسکول سنگی 200 کیلویی

باسکول دارای 4 چرخ می باشد.

جنس شاهین باسکول برنجی می باشد.

سایت باسکول سازان واگذار می شود.

شماره تلفن واگذاری سایت: 09059749031